Инструкције о уплатама у корист Општине Фоча

Пуни назив: Општина Фоча,
Адреса: Краља Петра I Karađorđevića 1,
Мјесто: Foča,
Поштански број: 73300,
Република Српска,
Босна и Херцеговина

ЈИБ: 4401416420008
Број општине Фоча: 031

Жиро-рачуни трезора општине за 2018. годину:
НЛБ банка: 562-006-00002170-93,
Уникредит банка: 551-083-00027812-69,
Нова банка: 555-800-00330033-83

Рачуни за прикупљање јавних прихода општине Фоча за 2018. годину:
НЛБ банка: 562-006-00001365-83,
Уникредит банка: 551-083-00027811-72,
Нова банка: 555-800-00329427-58.
(за уплате јавних прихода – на уплатници је потребно попунити подацима и одјељак „само за уплате јавних прихода“)

Примјери уплата најчешћих плаћања:

Како уплатити комуналну накнаду за стан или кућу?

Физичка лица комуналну накнаду за стан, односно кућу, могу уплати искључиво на намјенски рачун жиро-рачун код Развојне банке:
Општина Фоча – Рачун за прикупљање комуналне накнаде (броја рачуна: 562-006-81400050-73).
Врста прихода: 722461.
Буџетска организација: 9999999.
Општина: 031.

На слици је приказано како се попуњава уплатница:

Дио текста који је на слици обојен плавом бојом се не мијења већ се попуњава на уплатници тачно онако како је приказано на слици.

Дио текста који је на слици обојен црвеном бојом се мијења подацима који се разликују овисно о уплатиоцу а што је детаљније објашњено испод. Оно што је врло битно код попуњавања уплатнице је следеће:

1. У поље „Број пореског обвезника“ се уписује матични број пореског обвезника на чије је име издато рјешење. Дакле, не уписује се матични број уплатиоца већ искључиво матични број обвезника комуналне накнаде.

2. У поља „Порески период“ уписује се период за који се плаћа комунална накнада (датум почетка и датум краја периода).

3. У поље „Позив на број“ уноси се број рјешења на основу ког се врши уплата. На рјешењу се налази број у следећем формату: 06-433-1444/17.  У ово поље уписује се дакле само редни број рјешења а не цијели број протокола. У овом случају из примјера уписује се само број „1444“.

Како уплатити комуналну накнаду за пословни простор?

Правна лица (или физичка лица за пословне просторе) комуналну накнаду општини Фоча плаћају уплатом на рачуне за прикупљање јавних прихода. Комуналну накнаду могуће је уплатити на три различита рачуна:

Општина Фоча – Рачун за прикупљање јавних прихода
НЛБ банка: 562-006-00001365-83,
Уникредит банка: 551-083-00027811-72,
Нова банка: 555-800-00329427-58.
Врста прихода: 722461.
Буџетска организација: 9999999.
Општина: 031.

На примјеру (на слици) испод приказана је уплата на рачун за прикупљање јавних прихода општине Фоча код НЛБ банке.

Дио текста који је на слици обојен плавом бојом се не мијења већ се попуњава на уплатници тачно онако како је приказано на слици.

Дио текста који је на слици обојен црвеном бојом се мијења подацима уплатиоца.

У поље „Број пореског обвезника“ се уписује ЈИБ или матични пореског обвезника на чије је име издато рјешење.

2. У поља „Порески период“ уписује се период за који се плаћа комунална накнада (датум почетка и датум краја периода).

3. У поље „Позив на број“ уноси се број рјешења на основу ког се врши уплата. На рјешењу се налази број у следећем формату: 06-433-1444/17.  У ово поље уписује се дакле само редни број рјешења а не цијели број протокола. У овом случају из примјера уписује се само број „1444“.

Како уплатити закуп општинског простора?

Закуп општинског простора се уплаћује на Јединствене рачуне Трезора општине Фоча, било да је ријеч о стамбеном и пословном објекту и без обзира да ли уплаћује правно или физичко лице. Уплата закупа се може извршити на један од следећа три рачуна:

НЛБ банка: 562-006-00002170-93,
Уникредит банка: 551-083-000027812-69,
Нова банка: 555-800-00330033-83.

На примјеру испод је закуп уплаћен на ЈРТ општине Фоча код НЛБ банке:

Дио текста који је на слици обојен плавом бојом се не мијења већ се попуњава на уплатници тачно онако како је приказано на слици.

Дио текста који је на слици обојен црвеном бојом се мијења подацима уплатиоца.

Обратите пажњу да приликом уплате закупа не попуњавате дио уплатнице који се односи на уплате јавних прихода јер закуп не представља јавни приход.

Како уплатити комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или пословног простора у пословне сврхе?

Правна лица (или физичка лица за пословне просторе) комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или пословног простора у пословне сврхе општини Фоча плаћају уплатом на рачуне за прикупљање јавних прихода. Комунална такса се може уплатити на један од три рачуна за прикупљање:

Општина Фоча – Рачун за прикупљање јавних прихода
НЛБ банка: 562-006-00001365-83,
Уникредит банка: 551-083-00027811-72,
Нова банка: 555-800-00329427-58.
Врста прихода: 722314.
Буџетска организација: 9999999.
Општина: 031.

На примјеру (на слици) испод приказана је уплата на рачун за прикупљање јавних прихода општине Фоча код НЛБ банке.

Дио текста који је на слици обојен плавом бојом се не мијења већ се попуњава на уплатници тачно онако како је приказано на слици.

Дио текста који је на слици обојен црвеном бојом се мијења подацима уплатиоца.

У поље „Број пореског обвезника“ се уписује ЈИБ или матични пореског обвезника на чије је име издато рјешење.

У поља „Порески период“ уписује се период за који се предметна такса плаћа (датум почетка и датум краја периода).

У поље „Позив на број“ уноси се број рјешења на основу ког се врши уплата. На рјешењу се налази број у следећем формату: 05-462-1444/17.  У ово поље уписује се дакле само редни број рјешења а не цијели број протокола. У овом случају из примјера уписује се само број „1444“.

Како уплатити таксу за ватрогаство?

Правна лица (или физичка лица за пословне просторе) таксу за ватрогаство општини Фоча плаћају уплатом на рачуне за прикупљање јавних прихода. Ову таксу могуће је уплатити на три различита рачуна:

Општина Фоча – Рачун за прикупљање јавних прихода
НЛБ банка: 562-006-00001365-83,
Уникредит банка: 551-083-00027811-72,
Нова банка: 555-800-00329427-58.
Врста прихода: 722396.
Буџетска организација: 9999999.
Општина: 031.

На примјеру (на слици) испод приказана је уплата на рачун за прикупљање јавних прихода општине Фоча код НЛБ банке.

Дио текста који је на слици обојен плавом бојом се не мијења већ се попуњава на уплатници тачно онако како је приказано на слици.

Дио текста који је на слици обојен црвеном бојом се мијења подацима уплатиоца.

У поље „Број пореског обвезника“ се уписује ЈИБ или матични пореског обвезника на чије је име издато рјешење.

У поља „Порески период“ уписује се период за који се плаћа такса за ватрогаство (датум почетка и датум краја периода).

У поље „Позив на број“ уноси се број рјешења на основу ког се врши уплата. На рјешењу се налази број у следећем формату: 04-81-234/17.  У ово поље уписује се дакле само редни број рјешења а не цијели број протокола. У овом случају из примјера уписује се само број „234“.