Усвојен буџет Општине за 2019. годину

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас буџет Општине Фоча за 2019. годину. Буџет је увојен у износу од 14.270.000 КМ.
Начелник општине Фоча, Радисав Машић, се захвалио одборницима што су подржали развојни карактер буџета као и чињеницу да ће током 2019. године, како из буџета тако и из других извора, у инфраструктуру бити уложено око 7.000.000 КМ. (више…)

Детаљније

Припрема буџета за 2019. годину

На основу члана 29. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Одјељење за финансије Општине Фоча Вам доставља Упутство за припрему буџета Општине Фоча за 2019. годину.

Примјеном члана 30. предметног Закона, а у складу са чланом 25., према буџетском календару, а поштујући приложено Упутство, сви буџетски корисници су обавезни да до 25.10.2018. године доставе свој буџетски захтјев (финансијски план буџета за 2019. годину). Жеља нам је да сваке године унаприједимо овај план, да њиме пропишемо себи смјернице за евидентирање, те да учинимо наше извјештаје буду прегледнијим, јаснијим и тачнијим.

Попуњени и овјерени буџетски захтјеви се достављају Одјељењу за финансије лично или електронски на мејл: trezor.opstinafoca@gmail.com. Упутство о сачињавању буџетског захтјева можете пронаћи и на интернет страници: www.opstinafoca.rs.ba/finansije .Детаљније

Објављен Документ оквирног буџета Републике Српске 2019-2021

Влада Републике Српске је објавила Документ оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) за период од 2019. до 2021. године. У питању је документ који служи као основа за припрему и доношење буџета.  ДОБ Републике Српске 2019-2021 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период од 2019. до 2021. године. Намјена ДОБ-а је да постави стратешке основе и горње границе ресурса унутар којих би се требао припремати буџет.
Чланом 28. Закона о буџетском систему (Службени гласник 121/12), предвиђено је да одјељења за финансије локалних самоуправа, најкасније до 20. јула, достављају буџетским корисницима упутства за припрему нацрта буџета за следећу годину (2019. годину). Ово су уједно и прве активности у буџетском календару везане за доношења буџета за следећу фискалну годину.

Детаљније

Усвојен Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2017. годину

Скупштина Општине Фоча је на засједању дана 31.05.2018. године усвојила Извјештај о извршењу буџета Општине Фоча за 2017. годину.  У извјештају су приказани реализовани приходи у износу од 10.252.336 КМ (93.37% планираних) док су расходи износили 10.626.797 КМ (96.78% планираних расхода).
Такође, Скупштина Општине Фоча је донијела закључак о усвајању извјештаја о трошењу буџетске резерве у 2017. години.
На крају, Скупштина Општине Фоча је усвојила и закључак о покрићу дефицита из 2017. године.
Поред извјештаја, Одјељење за финансије је путем информације упознало одборнике Скупштине Фоча о наплати пореза на непокретности у току 2017. године.

Детаљније

План јавних набавки Општине Фоча за 2018. годину

У складу са Законом о јавним набавкама Бих („Службени гласник БиХ“  број 39) и Правилником о јавним набавкама Општине Фоча, Одјељење за финасије објављује План јавних набавки Општине Фоча за 2018. годину.

Детаљније

Упутство за састављање плана Буџета Општине Фоча за 2018. годину

Поштујући календар буџета Општине Фоча, у прилогу Вам достављамо Упутство за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину са пратећим табелама.

Циљ Упутства за припрему Буџета Општине Фоча за 2018. годину је да корисницима буџета да смјернице, оквире и рокове за припрему буџета Општине Фоча за 2018. годину.

Корисници буџета су у обавези да изврше процјену буџетских средстава, расхода и издатака за наредну фискалну годину те да на основу тога сачине свој буџетски захтјев. Процјена буџетских средстава и издатака има за циљ обезбјеђење  ефикасног финансирања приоритетних програма и активности којима се испуњавају потребе наше локалне заједнице. Обзиром да су социјалне и економске потребе наших грађана у нескладу са средствима која су нам на располагању, потребно је да се приликом планирања и израде буџета поштују дате смјернице и ограничења утврђене како на нивоу Републике Српске, тако и на нивоу Општине Фоча.

Рокови за припрему буџета утврђени су буџетским календаром  (члан 28. Закона о буџетском систему Републике Српске), као и општинском процедуром „Планирање, праћење и извјештавање о извршењу Буџета општине Фоча“ . Корисници Буџета Општине Фоча дужни су своје планове доставити Одјељењу за финансије до 30.09.2017. године.Детаљније

Јавна расправа о Нацрту буџета Општине Фоча за 2017. годину

Дана  13.07.2017. године са почетком у 10:00 часова одржаће се јавна расправа за кориснике буџета  општине Фоча о Нацрту буџета за 2017. годину. Састанак ће бити одржан у згради општине Фоча, у сали број 31.

Нацрт ребаланса за 2017. годину, који је основ за расправу о Приједлогу буџета, можете преузети на овом порталу.

Позивају се сви заинтересовани представници буџетских корисника да присуствују јавној расправи.

Детаљније

Припрема Нацрта ребаланса буџета општине Фоча за 2017. годину

Општина Фоча, путем Одјељења за финансије које врши обраду и припрему буџета, припрема Нацрт буџета општине Фоча за 2017. годину. Документ Нацрта буџета који су одборници Скупштине општине добили у материјалима налази се у прилогу ове вијести (исправљена верзија).
Скупштина општине Фоча, на сједници која ће се одржати 29.06.2017. године, треба да изнесе своје мишљење и у форми закључка отвори јавне расправе о предметном документу.

Icon
Нацрт ребаланса буџета општине Фоча за 2017. годину
Детаљније

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017-2019. година је документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за општи државни сектор за ниво Републике Српске. Подаци исказани у ДОБ-у РС 2017-2019 су прикупљени и представљени у складу са стандардима фискалне статистике, и као такви су основа фискалних анализа и имају улогу у развијању и надгледању економских и фискалних програма, али и у пословима праћења мјера економске политике.

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) у члану 16. дефинисана је израда Документа оквирног буџета Републике Српске као основе за припрему и израду буџета. Намјена ДОБ-а РС 2017-2019 је да постави стратешки оквир и горње границе ресурса, унутар којих би се требао припремати годишњи буџет. У том контексту, припрема и израда буџета засниваће се на ДОБ-у. ДОБ РС 2017-2019 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период 2017-2019. година. Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност између приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира јавне ресурсе.

У складу са ДОБ-ом, наша општина ће да врши припрему и усвајање буџета поштујући Закон о буџетском систему Републике Српске и придржаваући се буџетског календара прописаног у члану 28. овог закона.

Icon
Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2017.-2019. година
Детаљније