Објављен Документ оквирног буџета Републике Српске за 2020.-2022. годину

Влада Републике Српске је на сајту Владе Републике Српске објавила Документ оквирног буџета Републике Српске (ДОБ) за период од 2020. до 2022. године. ДОБ Републике Српске 2020.-2022. даје пројекције прихода, расхода и финансирања и служи као основа за припрему и доношење буџета.
Чланом 28. Закона о буџетском систему (Службени гласник 121/12), предвиђено је да одјељења за финансије локалних самоуправа, најкасније до 20. јула, достављају буџетским корисницима упутства за припрему нацрта буџета за следећу годину (2020. годину). Ово су уједно и прве активности у буџетском календару везане за доношења буџета за следећу фискалну годину.